Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 2
4 5 10
11 12 15
18 20 23 24
25 27 29 30
2 4 5 7

 

 

Svarstytos įstatymo pataisos, praplėsiančios karių socialines garantijas, numatyti pakeitimai kitose srityse

2012.10.31
image

Spalio 31 d. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstė ir iš esmės pritarė Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo projektui, kuris numato naujovių socialinių garantijų ir kitose srityje: pvz., dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo optimizavimo, galimybės kariams laisvu nuo tarnybos metu dirbti kitą darbą, tarnybinių butų klausimo, motinystės pašalpos mokėjimo laikotarpio, asmenų, kuriems kompensuojamos maitinio išlaidų, sąrašo, karių skatinimo tvarkos ir kt.

 

Projektui jau yra pritarusi Vyriausybė, jį dar turės priimti Seimas.

 

Siūloma optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą krašto apsaugos sistemoje

 

Planuojama atsisakyti didžiosios dalies krašto apsaugos sistemos padaliniuose teikiamų pirminės sveikatos priežiūros funkcijų, kurios buvo reikalingos esant šauktiniams, nes profesinės karo tarnybos kariai draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisę kreiptis ir į nekarines sveikatos priežiūros įstaigas.

 

Optimizuojant sveikatos priežiūros funkcijas, pagrindinis dėmesys ir resursai bus telkiami į labai svarbią kariuomenei sritį – karinių operacijų medicininės paramos pajėgų plėtojimą.

 

Atsisakant sveikatos priežiūros paslaugų, karo medikams planuojama sudaryti sąlygas tarnybos metu, nepažeidžiant karinės tarnybos interesų, paliekant tą patį darbo užmokestį, dirbti kitose valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, taip padedant jiems išlaikyti kvalifikaciją ir įgyti būtinos profesinės patirties.

 

Dėl aprūpinimo tarnybiniais butais

 

Projektu siūloma atsisakyti ilgalaikio profesinės karo tarnybos karių aprūpinimo tarnybiniais butais ir tokiu būdu atsisakyti didžiosios krašto apsaugos sistemos tarnybinių butų fondo dalies.

 

Profesinės karo tarnybos kariams, jei jie yra perkelti iš vienos tarnybos vietovės į kitą ir toje vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios vietos, sudaryti galimybę laikinai, tačiau ne ilgiau nei 3 mėnesius, apsigyvendinti tarnybiniuose butuose krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

 

Kariai už gyvenimą tarnybiniuose butuose nuomos mokesčio neturės mokėti, tačiau privalės mokėti mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas pagal toje vietovėje galiojančius tarifus.

 

Profesinės karo tarnybos karius, kurie neturi teisės būti aprūpinti tarnybiniais butais arba nėra galimybės tarnybos vietovėje jų apgyvendinti tarnybiniuose butuose, numatoma laikinai apgyvendinti gyvenamosiose patalpose kareivinėse. Laikino apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose kareivinėse trukmę ir tvarką nustato krašto apsaugos ministras.

 

Asmenys, kuriems tarnybiniai butai ar atskiros tarnybinės gyvenamosios patalpos buvo suteiktos iki šio įstatymo įsigaliojimo, galės naudotis šiomis patalpomis vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo. Aprūpinimo tarnybiniu butu ar atskira tarnybine gyvenamąja patalpa laikotarpiu butpinigiai kariams nebus mokami.

 

Siekdama apsaugoti vargingiausiai tarnybiniuose butuose gyvenančių asmenų interesus, KAM siūlo tarnybinius butus ar atskiras tarnybines gyvenamąsias patalpas, kuriose gyvena asmenys atitinkantys socialiniam būstui gauti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, perduoti savivaldybėms kaip socialinius būstus. Gyventojai nebūtų iškraustomi ir galėtų butus nuomotis iš savivaldybių kaip socialinį būstą.

 

Tarnybiniai butai ar atskiros tarnybinės gyvenamosios patalpos, iš kurių negalės būti iškeldinami asmenys, bus perduodamos kitoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms.

 

Kariai galės laisvu nuo tarnybos metu dirbti kitą darbą

 

Projektu numatoma leisti kariams laisvu nuo tarnybos metu dirbti kitą darbą, jeigu tai nekliudo kariui tinkamai atlikti jo pareigas.

 

„Karys, kaip ir kiekvienas žmogus, turi konstitucinę teisę laisvai rinktis darbą, ir šiuo įstatymo pakeitimo projektu mes siekėme suderinti profesinės karo tarnybos kariams iki šiol buvusius ir nustatytus apribojimus, susijusius su teise dirbti kitą darbą ir gauti už jį atlyginimą“, – sako krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.

 

Įstatymo pakeitimu numatoma, kad laisvu nuo tarnybos metu krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui leidus, profesinės karo tarnybos kariai turi teisę dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies ir veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą atlyginimą.

 

Dirbti kitą darbą kariui gali būti leista, jei tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto tarnyboje, nesudaro prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja tarnybos autoriteto, nekliudo profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti jo pareigas.

 

Prašymai leisti dirbti kitą darbą ir sprendimai dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariui dirbti kitą darbą bus priimami ir atšaukiami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka. Sprendimą dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariui dirbti kitą darbą priėmęs asmuo gali šį sprendimą atšaukti, jeigu atsiranda aplinkybės, dėl kurių toks leidimas negali būti išduotas.

 

Įstatyme lieka nuostata, kad profesinės karo tarnybos kariai negali būti profesinės sąjungos nariais, streikuoti, naudoti tarnybos laiką, turtą ir tarnybos teikiamas galimybes ne tarnybos tikslams. Taip pat krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kurie vykdo operatyvinę veiklą, profesinės karo tarnybos karininkai privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti savo privačius interesus.

 

Siūloma pratęsti motinystės pašalpos mokėjimo laikotarpį

 

Projektu siūloma profesinės karo tarnybos kariams ir krašto apsaugos sistemos statutiniams tarnautojams antraisiais vaiko priežiūros metais mokėti motinystės (tėvystės) pašalpą nepriklausomai nuo to, ar jie išleisti vaiko priežiūros atostogų ar tarnauja.

 

Priėmus projektą, būtų suvienodintos krašto apsaugos sistemos karių ir statutinių tarnautojų ir kitų socialinių grupių atstovų (karjeros valstybės tarnautojų ir asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis) teisės. Pastariesiems, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu, įstatymais numatyta galimybė pasirinkti motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo trukmę, o pasirinkusiesiems tokią pašalpą gauti dvejus metus sudaryta galimybė antraisiais vaiko auginimo metais dirbti ir gauti 40 proc. darbo užmokesčio dydžio pašalpą.

 

Numatyta išplėsti asmenų, kuriems kompensuojamos maitinimo išlaidos, sąrašą

 

Projektas patikslina privalomosios pradinės karo tarnybos karių maitinimą reglamentuojančias nuostatas ir numato, kad maitinimosi išlaidų kompensacijas turėtų teisę gauti ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose dalyvaujantys kariai. Dabar maitinimo kompensacijas gauna bazinių karinių mokymų dalyviai, profesinės karo tarnybos kariai ir pratybose ar mokymuose dalyvaujantys kariai savanoriai.

 

Taip pat numatoma organizuoti maitinimą civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekantiems statutiniams valstybės tarnautojams, vykdantiems žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus paieškos ir gelbėjimo rajone, teršimo incidentų likvidavimo darbus bei mokymus ir pratybas jūros rajone, kai šie darbai ar pratybos trunka ilgiau kaip 4 valandas. Pritarus šiems pasiūlymams būtų užtikrintos geresnės ir patrauklesnės šių statutinių tarnautojų tarnybos sąlygos.

 

Numatomas teisinis pagrindas psichologų paslaugoms

 

Projektas taip pat numato teisinį pagrindą psichologų paslaugoms organizacinės psichologijos srityje krašto apsaugos sistemoje teikti, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinių operacijų dalyviams ir jų šeimos nariams.

 

Siekdama užtikrinti grįžusiųjų iš tarptautinių operacijų prisitaikymą prie tarnybos Lietuvoje, šeimos ir kitos socialinės aplinkos, Krašto apsaugos ministerija planuoja taikyti specialias psichologinės ir socialinės paramos priemones. Tai ypač svarbu kariams, patyrusiems trauminius įvykius, kurie, grįžę iš misijų, neretai sunkiau prisitaiko prie pasikeitusių sąlygų. Daugeliu atvejų streso požymiai nėra sunkiai koreguojami, tačiau nevalia to palikti savieigai – psichologiniai sutrikimai gali tapti rimtu nepatogumu tiek asmeniui, tiek aplinkiniams.

 

Siūloma karių skatinimo tvarką labiau susieti su tarnybos rezultatais

 

Projekte, kuriam pritarė Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, taip pat siūloma karių ir krašto apsaugos sistemos statutinių valstybės tarnautojų premijavimo tvarką labiau susieti su veiklos kokybe ir rezultatais.

 

Siūloma premijavimą įtvirtinti kaip nepriekaištingai tarnybą atliekančių karių ar tarnautojų paskatinimo galimybę, kuri būtų įgyvendinama tik esant pakankamoms finansinėms sąlygoms, iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.

 

Dabar galiojantis įstatymas įtvirtina imperatyvinę nuostatą, kad privalomosios pradinės ir profesinės karo tarnybos kariams du kartus per metus Kalėdų ir Velykų švenčių proga išmokamos šventinės premijos.

 

Siekiant personalo skatinimo priemones labiau susieti su veiklos rezultatais, projektu siūloma privalomą premijavimo švenčių metu tvarką pakeisti galimybe mokėti premijas už pavyzdingą tarnybą.

 

Atitinkamai, projektas numato, kad privalomosios pradinės karo tarnybos kariams už pavyzdingą tarnybą gali būti mokamos Vyriausybės nustatyto dydžio premijos. Mokėti šventines Kalėdų ir Velykų premijas privalomosios pradinės karo tarnybos kariams nenumatoma atsižvelgiant į pakitusį privalomosios karo tarnybos pobūdį, nes dėl trumpos tarnybos trukmės (pvz., baziniai kariniai mokymai trunka 3 mėnesius) premijas galėtų gauti ne visi privalomosios karo tarnybos kariai, o tik tie, kurių tarnyba sutampa su šių švenčių dienomis.

 

Projektas taip pat numato, kad profesinės karo tarnybos kariams ne daugiau kaip kartą per metus gali būti mokamos iki vieno mėnesinio tarnybinio atlyginimo (be pareiginio priedo) premijos už pavyzdingą tarnybą, karius atestavus puikiai, labai gerai ar gerai, o premijos Kalėdų ir Velykų švenčių proga gali būti mokamos tik nepriekaištingai atliekant tarnybines pareigas.

 

Dėl reikalingų krašto apsaugos sistemai specialistų pritraukimo į profesinę karo tarnybą

 

Siekiant užtikrinti reikalingą valstybės gynybinį pajėgumą ir tinkamai sukomplektuoti karinį personalą, užtikrinti, kad į profesinę karo tarnybą būtų priimami kvalifikuoti specialistai, projektu taip pat siūloma įteisinti KAM galimybę pasirašyti sutartis su Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančiais asmenimis dėl jų studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo ar kitos materialinės paramos jiems teikimo iš KAM lėšų, įpareigojant minėtus asmenis, baigus studijas, ištarnauti profesinėje karo tarnyboje tam tikrą laiką.

 

Pastaruoju metu krašto apsaugos sistema susiduria su kvalifikuotų specialistų (ypač oro erdvės stebėjimo ir kontrolės, orlaivių pilotavimo, ryšių ir informacinių sistemų, navigacijos ir medicinos srityse) trūkumu. Reikalingų specialistų trūkumą lemia tai, kad valstybinis sektorius negali veiksmingai konkuruoti su privačiu sektoriumi, kuriame aukštos kvalifikacijos specialistams siūlomas santykinai didesnis darbo užmokestis.

 

 

Įstatymo projekte yra numatyta ir daugiau pakeitimų.

 

Nuorodos: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433081&p_query=&p_tr2=2

 

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 9, 20, 36, 50, 55, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 77, 77(1) ir 77(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projektas (dėl motinystės pašalpos mokėjimo laikotarpio, asmenų, kuriems kompensuojamos maitinio išlaidų, sąrašo, karių skatinimo tvarkos, reintegracijos grįžus iš tarptautinės operacijos, tarnybiniai butai).

 

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422579&p_query=&p_tr2=2 (galimybė laisvu metu dirbti kitą darbą).

 

 

Seimo archyvo nuotr.

2012-11-04 14:57

hmmmmm

Zmogau atsigauk atsipalaiduok isgerk ko nors, eik uzsirasyk i sporto sale pasimankstink nuleisk gara, o is vis smegenikes suminkstes. Jei nori programa parasysiu as tau, gal tada nebedepresuosi ;-)
2012-11-04 10:06

Dėdė

Turbūt pirkai tą aukštojo mokslo diplomą,jei dirbi "angluose" ir dar tiek gramatinių klaidų darai?Tiksliau,tėvai nupirko.O dėl darbo KAS tai tokių avinų ten ir reikia.Dar ir karjerą padarytum.
2012-11-03 22:35

hmmmmm

As buvau uzsiregistraves ir perejes medicinine komisija kaune bet taip ispuole kad nesulaukes pasiulymo i laivyna isvykau i uzsieni, dabar jau ne pirma karta skambina mano tevam is KAM ar kaip jis ten, ir klausia apie mane ar nenoreciau eiti dirbti bet tevai pasake kad vis dar angluose darbuojuosi tai dabar svarstau ar apsimoka grizti ir eiti dirbti i krasto apsauga ar ne, nes seip turiu aukstojo mokslo diploma kazkaip noretusi ta popieriu panaudoti gyvenime?
2012-11-03 17:33

kazys

Pritariu del priedu uz lauko pratybas 110 poc., bei turiu dar viena pastebejima... PRIEDUS UZ KOVINI BUDEJIMA!!!!!
2012-11-03 16:50

Matas

3. Dėl specialistų: deklaruojama, kad trūksta, realiai varomi į pensiją.Žinoma naudingiau turėti eilinį ar jauną leitenantą, nei srž. ar kpt. Taip pat prisiminkite istoriją su kompensavimu už studijas, kai KAM deklaravo, kad bus kompensuota, o realiai su aukštosiomis nebuvo susitarta. Išvadas darykitės patys.
2012-11-03 16:49

Matas

Viskas tik deklaruojam o realiai:1. Jau seniai įstatyme buvo numatytos mokėti kasmet Kalėdinės ir Velykinės premijas ir niekas jų negaudavo, dabar gaus tik arčiau rankos.2. Dėl 2 darbo. Tik įdomu kokia bus nustatyta leidimo tvarka dirbti 2 darbą, ar tokia pat kaip ir paskolos gavimo iš KAM su valstybės garantija, nors įstatyme yra numatyta tokia galimybė.
2012-11-03 07:19

Dėdė

O dėl vyr.puskarininkių,tai jie neveltui "pakrikštijami" rudnosiukais ir pan.Ir skiriami tik ryškiai žemesnio intelekto armonai,birbalai ir panašūs bailiai.
2012-11-03 07:12

pestininkas

Jurgi, parašyk to majoro pavardę pavardę. Tegul būna geda mūsų karinių vienetų vyr.psk., nes Jie kuruoja visus kursus,ir sako, kad nėra vietų. Man irgi neleido į CE kategorijos kursus, nėra pareigybėse parašyta, nors ,,atsarga" lipa ant kulnų.
2012-11-03 07:05

pestininkas

Bet kodėl nėra numatytas priedas už lauko pratybas? Nes kariai dabar tarnaujantys administracinėje srityje, pvz: S1-S6, paramos įvairūs vienetai gauna daugiau. Nes jie lauko pratybų metu nepravalgo savo maistpiningių, ir sveikata nesigadina vaikštant ir šalant. Čia ir vėl bus pamiršta žemiausia grandis pėstininkas, nes nelabai kas norės beiti dirbti, atlakstęs tris dienas miške.
2012-11-02 19:06

Dėdė

Tai kokia gi to majoro pavardė?Tai nebus joks šmeižtas,o tik faktas.Man,pvz.,irgi būtų buvę lengviau pakliūt į Mėnulį,nei į tokius kursus.
Komentuokite
Krašto apsaugos ministerija pasilieka teisę pašalinti komentarus, įžeidžiančius žmogaus garbę ir orumą, skatinančius tautinę, rasinę, religinę nesantaiką, skatinančius smurtą.
Vardas
El. paštas
Komentaro tekstas
Apsaugos kodassecimg

 
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media